informajce o klinice
zakres uslug

poradyposiady goralskiepublikacje dr orawcafundacjesekcja sportowa

galerianowosci
kontakt
 
English VersionWersja Polska

II Światowy Zjazd Górali Polskich
Krótka relacja lekarza naczelnego ZPPA dr. Bronisława Orawca-Wyœniego

W dniach 7 -15 sierpnia 2010 r. odbył się II Światowy Zjazd Górali Polskich na Podhalu. Główne uroczystości Zjazdu rozpoczęły się 7 sierpnia 2010 r. Mszą św. w Niedźwiedziu, po której odbyła się manifestacja patriotyczna pod pomnikiem Władysława Orkana, a następnie spotkanie na Orkanówce w Porębie Wielkiej.

W niedzielę, 8 sierpnia 2010 r. miało miejsce spotkanie na Holach: Rusinowa Polana, Hola Gąsienicowa, Turbacz, Hola Krupowa pod Babią Górą, Rajcza na Żywiecczyźnie, Pieniny. Było to rodowe spotkanie Górali Polskich pod hasłem „W jedności siła”. Msze św. rozpoczęły się o godz. 11:00. Po południu podczas trwania Europejskich Targów Produktów Regionalnych w Zakopanem odbyło się spotkanie uczestników II Światowego Zjazdu Górali Polskich.
13 sierpnia br. w Ludźmierzu została wystawiona Opera Góralska „Naski Świat” w wykonaniu Zespołu Góralskiego „Regle” z Poronina. Tego samego dnia uroczyście ofiarowano korale Matce Bożej Ludźmierskiej – Królowej Górali.

Natomiast 15 sierpnia 2010 r. odbył się Odpust Matki Bożej Ludźmierskiej, patronki Górali Polskich z Mszą św. w intencji wszystkich Górali Polskich. Następnie miały miejsce obrady plenarne w Domu Podhalam w Ludźmierzu z wystąpieniami gości Zjazdu i Prezesów Związku Podhalan. Uroczystości zakończyły występy zespołów góralskich działających przy Związku Podhalan. Na scenie prezentowali się: „Krzesani” ze Spytkowic oraz „Orawa” z Lipnicy Wielkiej.

Galeria zdjęæ:

Spotkanie na Rusinowej Polanie. 8 sierpnia 2010 r.

 zjazd gorali
Bronisław Orawiec-Wyśni w Tatrach na Rusinowej Polanie. 8 sierpnia 2010 r.

zjazd gorali
II Światowy Zjazd Górali Polskich. Przygotowania do Mszy œw. na Rusinowej Polanie. Od lewej: Honorowy Prezes ZLP, lekarz naczelny Związku Podhalan w Północnej Ameryce (ZPPA) dr n. med. Bronis³aw Orawiec-Wyœni, ks. dr W³adys³aw Zarêbczan, wicestarosta powiatu tatrzañskiego mgr in¿. Andrzej Skupieñ. 8 sierpnia 2010 r.

zjazd gorali
W czasie Mszy œw. celebrowanej przez ks. W³adys³awa Zarêbczana i ks. Stanis³awa ¯eglenia.

zjazd gorali
Od lewej: wicestarosta mgr in¿. Andrzej Skupieñ, starosta powiatu tatrzañskiego mgr in¿. Andrzej G¹sienica-Makowski, dyrektor Tatrzañskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury mgr Krzysztof Król-£êgowski, lekarz naczelny ZPPA dr n. med. Bronis³aw Orawiec-Wyœni.

zjazd gorali
Od lewej: ks. Władysław Zarębczan, wicestarosta pow. tatrzańskiego mgr Andrzej Skupień,
lekarz naczelny ZPPA dr Bronisław Orawiec-Wyśni, muzykanci. Rusinowa Polana. 8 sierpnia 2010 r.

zjazd gorali
Uczestnicy spotkania.

zjazd gorali
Pracownik UJ dr etnologii Stanis³awa Trebunia-Staszel, prof. wiz. ŒUM dr n. med. Bronis³aw Orawiec-Wyœni na Rusinowej Polanie. Tatry 2010 r.

zjazd gorali
Od lewej: wicestarosta pow. tatrzańskiego mgr Andrzej Skupień, lekarz naczelny ZPPA dr Bronisław Orawiec-Wyśni.

zjazd gorali
Od lewej: Stanis³aw Ga³, Bronisław Orawiec-Wyśni.

zjazd gorali
Od lewej: Józefa Chromik, Jozefa Kolbrecka, Bronislaw Orawiec-Wyœni, Zofia Karpiel-Bu³ecka.

zjazd gorali
Od lewej: Józef Staszel, Stanis³aw Staszel – wiceprezes Oddzia³u ZP w Suchem,
dr Bronisław Orawiec-Wyśni – wiceprezes Ko³a Poronin ZPPA.

zjazd gorali
Od prawej: Danuta Skupieñ, Stanis³aw Staszel, dr Bronisław Orawiec-Wyśni, Józef Skupieñ, Józef Staszel.

zjazd gorali
W sza³asie. Od lewej: baca Stanis³aw Rychtarczyk z ¿on¹, ks. Władysław Zarębczan,
mgr Andrzej Skupieñ, Stanis³aw Staszel, dr Bronisław Orawiec-Wyśni.

zjazd gorali
Bronisław Orawiec-Wyśni w towarzystwie baców. Od prawej: Józef Budz-Miescorz, Jan Pañszczyk, Jan Rychtarczyk, Stanis³aw Rychtarczyk. Bacówka na Rusinowej Polanie, sierpieñ 2010 r.

zjazd gorali
Przed „sa³asem” œpiewaj¹ od lewej: Bronisław Orawiec-Wyśni, Jan Rychtarczyk,
Stanis³aw Rychtarczyk, Jan Pañszczyk. Rusinowa Polana.

zjazd gorali
Góralski œpiew. Józef Skupieñ, Bronisław Orawiec-Wyśni, Jan Rychtarczyk, Stanis³aw Rychtarczyk.

zjazd gorali
Bronisław Orawiec-Wyśni na Rusinowej Polanie. W tle „kierdel” owiec bacy Stanis³awa Rychtarczyka. Sierpieñ 2010 r.

zjazd gorali
Bronisław Orawiec-Wyśni. Rusinowa Polana, sierpieñ 2010 r. (Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Bronisława Orawca-Wyśniego.)

 

Spotkanie uczestników II Światowego Zjazdu Górali Polskich w Zakopanem. 8 sierpnia 2010 r.

 zjazd gorali
Grupa dzia³aczy Zwi¹zku Podhalan na Europejskich Targach Produktów Regionalnych w Zakopanem. 8 sierpnia 2010 r.

zjazd gorali
Przemawia lekarz naczelny Zwi¹zku Podhalan w Pó³nocnej Ameryce dr Bronis³aw Orawiec-Wyœni.
Równia Krupowa, Zakopane. 8 sierpnia 2010 r.

zjazd gorali
Burmistrz Zakopanego Janusz Majcher w towarzystwie prezesa ZPPA Stanisława Zagaty i lekarza naczelnego ZPPA dr. Bronisława Orawca-Wyśniego (z prawej) na spotkaniu uczestników II Światowego Zjazdu Górali Polskich w Zakopanem. 8 sierpnia 2010 r.

zjazd gorali
Od lewej: prezes ZPPA Stanisław Zagata, Honorowy Prezes ZLP w Chicago i lekarz naczelny ZPPA dr Bronisław Orawiec-Wyśni. (Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Bronisława Orawca-Wyśniego.)

 

XXI Góralskie Posiady Doktora Orawca. „Zajazd Furmański”. Pardałówka, Zakopane, 11 sierpnia  2010 roku

 zjazd gorali
Gazda posiadów Bronisław Orawiec-Wyśni otwiera XXI Góralskie Posiady Doktora Orawca. Zajazd Furmański. Zakopane, 11 sierpnia 2010 r.

zjazd gorali
Powitanie goœci.

zjazd gorali
XXI Góralskie Posiady dr. Orawca. Od prawej: Prof. Lech Poloñski z ¿on¹ dr Ann¹, prof. Stanis³aw Woœ,
prof. Grzegorz Opala, prof. Anna Mlekodaj, Alojzy Lichosyt z ¿on¹ Ann¹, Maciej Motor-Grelok. Zakopane, 11 sierpnia 2010 r.

zjazd gorali
Zdjêcie pami¹tkowe. Od lewej: Jan Trebunia-Tutka, Marcin Zubek, Andrzej Jarząbek, gazda posiadów Bronisław Orawiec-Wyśni, Henryk Trebunia-Tutka, Stanisław Galica-Kasecka, Robert Czech, Stanisław Gąsienica-Wawrytko, Jan Gąsienica-Wawrytko.

zjazd gorali
Gazda posiadów Bronisław Orawiec-Wyśni z muzykantami. Od lewej: Jan Trebunia-Tutka, Andrzej Jarząbek, Bronisław Orawiec-Wyśni, Stanisław Galica-Kasecka, Robert Czech. Zajazd Furmański. Zakopane, 11 sierpnia 2010 r.

 

W ho³dzie Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw³owi II – koncert zespo³u Trebunie-Tutki pt. „Niebiañskie Nuty Wielkiego Pasterza”. Dom Ludowy Zwi¹zku Podhalan w Koœcielisku. 12 sierpnia 2010 r.

zjazd gorali 
Zdjêcie pami¹tkowe po koncercie. Od lewej: Krzysztof Trebunia-Tutka, Bronis³aw Orawiec-Wyœni, Jan Trebunia-Tutka, Anna Trebunia-Wyrostek, Andrzej Bachleda-A³uœ (s³ynny narciarz-alpejczyk), Kazimierz Tischner (brat œp. ks. prof. Józefa Tischnera), Andrzej Polok, Andrzej Wyrostek. Dom Ludowy w Koœcielisku. 12 sierpnia 2010 r.

zjazd gorali
Od lewej: Krzysztof Trebunia-Tutka, Bronis³aw Orawiec-Wyœni, Anna Trebunia-Wyrostek, Andrzej Polok, Jan Trebunia-Tutka.

zjazd gorali
Od lewej: Krzysztof Trebunia-Tutka, Bronis³aw Orawiec-Wyœni, Andrzej Bachleda-A³uœ, Jan Trebunia-Tutka.

zjazd gorali
Od lewej: Andrzej Bachleda-A³uœ, Anita Rysiewska, Bronis³aw Orawiec-Wyœni.

zjazd gorali
Spotkanie po latach. Absolwenci Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. O. Balzera w Zakopanem: mgr in¿. Andrzej Bachleda-A³uœ, dr n. med. Bronis³aw Orawiec-Wyœni.

zjazd gorali
 Od lewej: Krzysztof Trebunia-Tutka, Bronis³aw Orawiec-Wyœni. (Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Bronisława Orawca-Wyśniego.)

 

Opera Góralska „Naski Świat”. Dom Podhalan w Ludźmierzu. 13 sierpnia 2010 r.

zjazd gorali
II Światowy Zjazd Górali Polskich. Honorowy Prezes ZLP, lekarz naczelny ZPPA dr Bronisław Orawiec-Wyśni gratuluje autorom i aktorom Opery Góralskiej „Naski Świat”. Dom Podhalan w Ludźmierzu. 13 sierpnia 2010 r.

zjazd gorali
Po występie Zespołu Góralskiego „Regle” im. Jana Jêdrola z Poronina. Przy mikrofonie Stanis³awa Szostak Berda.

zjazd gorali
Od prawej: Maciej Motor-Grelok – prezes ZP, Stanisław Zagata – prezes ZPPA, Franciszek Łojas-Kośla – autor Opery Góralskiej „Naski Świat”, dr Stanisława Trebunia-Staszel, dr Bronisław Orawiec-Wyśni – lekarz naczelny ZPPA, Maria Dawidek – kierownik Zespo³u „Regle”, członkowie Zespołu „Regle” z Poronina.

zjazd gorali
Przemawia dr etnologii UJ Stanisława Trebunia-Staszel.

zjazd gorali
Maria Dawidek – kierownik Zespołu Góralskiego „Regle” im. J. Jędrola, dr Bronisław Orawiec-Wyśni – Honorowy Prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago, lekarz naczelny Związku Podhalan w Północnej Ameryce. Ludźmierz. Dom Podhalan. 13 sierpnia 2010 r. (Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Bronisława Orawca-Wyśniego.)

 

VI. II Światowy Zjazd Górali Polskich. Opera Góralska „Naski Świat”.
Wyst¹pienie dr. Bronis³awa Orawca-Wyœniego.
Dom Podhalan w Ludźmierzu, 13 sierpnia 2010 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Podhalanie,
Ostomili artyści ludowi,
Kochani:
- autorze, sławnej Opery Góralskiej „Naski Świat”
Franciszku Łojasie-Koślo,
- kierowniczko słynnego Zespołu Góralskiego „Regle”
Mario Dawidek,
- doktorze etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Stanisławo Trebunia-Staszel

            Z wielką satysfakcją i podziwem przeżyłem Góralską Operę „Naski Świat” – pierwsze tego typu dzieło napisane przez rodowitego Górala z Poronina.

            Czułem to ogromne zatroskanie wielkiego ludowego poety Franciszka Łojasa-Kośli o bogactwo tradycji zachowań, wierzeń, zwyczajów, jak również o współczesną rzeczywistość. Dzieło to jest kontynuacją chlubnej tradycji i kultury, którą dziedziczymy po naszych Ojcach.
Ogromny wkład w powstanie i kształt doskonałej Góralskiej Opery wniósł Zespół Góralski „Regle” z Poronina pod kierownictwem wspaniałej, wielce utalentowanej, o ogromnych, niepowtarzalnych umiejętnościach organizacyjnych Marii Dawidek.

Kunszt i bogactwo, głębię kultury góralskiej dokładnie odczytali i ukazali współczesnym wspaniali, autentyczni aktorzy, występujący w rolach: gazdów, baców, juhasów, honielników, tancerzy, śpiewaków, muzyków i innych.

            Twórczym duchem powstania Góralskiej Opery „Naski Świat” była rodowita góralka z Białego Dunajca – dr etnologii UJ Stanisława Trebunia-Staszel. Głęboko czująca bogactwo kulturowe Ludu Podhala, służyła swoją ogromną wiedzą i zafascynowaniem, przyczyniając się w ogromnej mierze do ostatecznej doskonałości Góralskiej Opery „Naski Świat”.

            Szczerze, z całego serca gratuluję stworzenia wielkiej Góralskiej Opery „Naski Świat” i życzę dalszych sukcesów w budowaniu następnych ludowych, podhalańskich utworów operowych.

            Pozdrawiam serdecznie wszystkich Górali i Podhalan – doskonałych nosicieli kultury i tradycji ludowej na Podhalu, za Wielką Wodą i na całym świecie.

            Życie górali to żywioł, który nie daje się zamknąć płotami zbitymi z desek. Można go jedynie w operze wyśpiewać.

                                                                                   Dr Bronisław Orawiec-Wyśni

 

Uroczystość ofiarowania korali Matce Bożej Ludźmierskiej – Królowej Górali. LudŸmierz, 13 sierpnia 2010 r.

zjazd gorali
Zdjêcie pami¹tkowe.  Delegacja z Polski i ze Stanów Zjednoczonych z góralskimi koralami dla Matki Bożej Ludźmierskiej – swojej Gaździny. Z lewej Honorowy Prezes ZLP w Chicago, lekarz naczelny ZPPA dr Bronisław Orawiec-Wyśni, z prawej prezes Związku Podhalan w Polsce mgr Maciej Motor-Grelok. 13 sierpnia 2010 r.

zjazd gorali
Delegacja niosąca korale dla Matki Bożej Ludźmierskiej. Z lewej dr Bronisław Orawiec-Wyśni, z prawej mgr Maciej Motor-Grelok. Bazylika w LudŸmierzu.13 sierpnia 2010 r.

zjazd gorali
Zdjêcie pami¹tkowe z figur¹ Matki Bożej Ludźmierskiej. Od lewej prezes ZPPA Stanis³aw Zagata, lekarz naczelny ZPPA dr Bronis³aw Orawiec-Wyœni. W œrodku Kustosz Sanktuarium ks. prałat Tadeusz Juchas.

zjazd gorali
Bronis³aw Orawiec-Wyœni z chórem góralskim przed g³ównym o³tarzem.

zjazd gorali
Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej ks. prałat Tadeusz Juchas oraz lekarz naczelny ZPPA prof. wiz. ŚUM dr Bronisław Orawiec-Wyśni na tle ołtarza oraz Figury Matki Bożej Ludźmierskiej z ofiarowanymi koralami.

zjazd gorali
Delegaci z Chicago: P. Janina Duda, dr Bronis³aw Orawiec-Wyœni.

zjazd gorali
Bronis³aw Orawiec-Wyœni u stóp figury Matki Bożej Ludźmierskiej. (Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Bronisława Orawca-Wyśniego.)

 

Odpust Matki Bożej Ludźmierskiej oraz obrady plenarne II Światowego Zjazdu Górali Polskich. LudŸmierz, 15 sierpnia 2010 r.

zjazd gorali
Przed sk³adaniem darów do uroczystej Mszy św. odpustowej. Od lewej: Aniela Bobak, Bronisław Orawiec-Wyśni, Janina Bobak.
LudŸmierz, 15 sierpnia 2010 r.

zjazd gorali
Od lewej: Aniela Bobak, Bronis³aw Orawiec-Wyœni, Anna i Alojzy Lichosytowie.

zjazd gorali
Delegacja ¿o³nierzy, którzy œwie¿o powrócili z Afganistanu. Górale ze Zwi¹zku Podhalan w Polsce i Ameryce.

zjazd gorali
Dary do Mszy św. w intencji Górali Polskich. W pierwszym rzędzie: Aniela Bobak, dr Bronisław Orawiec-Wyśni, Janina Bobak.
LudŸmierz, 15 sierpnia 2010 r.

zjazd gorali
Obrady plenarne II Światowego Zjazdu Górali Polskich. Przemawia Honorowy Prezes ZLP, lekarz naczelny ZPPA prof. wiz. ŚUM dr Bronisław Orawiec-Wyśni. Dom Podhalan w Ludźmierzu. 15 sierpnia 2010 r.

zjazd gorali
Podczas obrad. Od lewej: lekarz naczelny ZPPA dr Bronisław Orawiec-Wyśni, kapelan ZP ks. Władysław Zązel, prezes ZP mgr Maciej Motor-Grelok. Ludźmierz. Dom Podhalan, 15 sierpnia 2010 r.

zjazd gorali
II Światowy Zjazd Górali Polskich. Od lewej: prof. wiz. ŚUM dr n.med. Bronisław Orawiec-Wyśni, prof. dr hab.med. Rudolf Klimek,
prezes Oddziału Poronin ZP Stanisław Gąsienica-Wawrytko.

zjazd gorali
Lekarz naczelny ZPPA dr Bronisław Orawiec-Wyśni, kapelan ZP ks. Władysław Zązel.

zjazd gorali
Honorowy Prezes ZLP, lekarz naczelny ZPPA dr Bronisław Orawiec-Wyśni z Honorowym Prezesem ZP mgr Janem Hamerskim.

zjazd gorali
Od lewej: „Zbójnik Roku” Bronis³aw Orawiec-Wyœni i „Harnaœ Roku” Stanisław Gąsienica-Wawrytko na II Światowym ZjeŸdzie Górali Polskich.
LudŸmierz. 15 sierpnia 2010 r.

zjazd gorali
Lekarz naczelny ZPPA dr Bronisław Orawiec-Wyśni, kapelan ZP ks. Władysław Zązel. (Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Bronisława Orawca-Wyśniego.)

 

II Światowy Zjazd Górali Polskich. Obrady plenarne.

Wyst¹pienie dr. Bronis³awa Orawca-Wyœniego.
Dom Podhalan w Ludźmierzu, 15 sierpnia 2010 r.

Szanowni Państwo, Dostojni Goście,
Drodzy Podhalanie, Moji Ostomiyli Górole,

            II Światowy Zjazd Górali Polskich jest chlubną kontynuacją I Zjazdu. Jest uwieńczeniem 106. rocznicy Ruchu Regionalnego, 91. rocznicy powstania Związku Podhalan w Polsce, 81. rocznicy powstania Związku Podhalan w Północnej Ameryce, które były i są fundamentalne dla podhalańskiego ruchu regionalnego, dla działalności i rozwoju programu Górali Polskich, a w przyszłości być może – Światowego Związku Górali Polskich.       

            Zaskakującymi zjawiskami świadczącymi dobitnie o wielkiej żywotności regionalnej kultury podhalańskiej są: rozkwit ludowej literatury, powstanie licznych zespołów pieśni i tańca, zespołów muzycznych, konkursów recytatorskich i innych form transmisji kultury i tradycji ludowej.

            Wszystkie te zjawiska mają swój organizacyjny wyraz zasadniczo w Związku Podhalan w Polsce, Ameryce, Kanadzie i wszędzie tam, gdzie żyją i działają Górale.
            Górale, jak mówił wielki światowy humanista naszych czasów, następca świętego Piotra na stolicy apostolskiej – Jan Paweł II, cytuję: ...To jedyne w swoim rodzaju społeczeństwo, które nosi na sobie znamiona wielkiej polskiej tradycji, tak wielkiej, że trzeba ażeby ona trwała nadal, ażeby żaden obyczaj, żaden styl i moda współczesności tej wielkiej podhalańskiej tradycji nie zniszczyły i nie wyparły.
            Niech słowa wielkiego Polaka, sługi Bożego Jana Pawła II, staną się fundamentem dalszej chlubnej działalności II Światowego Zjazdu Górali Polskich.
 
Moi Drodzy,

Poetów uczyły mowy drzewa,
dąb, jawor, lipa czarnoleska,
mnie Giewont uczył mowy,
a śpiewać i tańczyć – muzyka góralska.

            W tym moim lirycznym wyznaniu zawarłem główną ideę, która stała się kamieniem fundamentalnym Góralskich Posiadów Doktora Orawca.

            Za właściwe odczytanie sensu, celu i zadania moich posiadów, uważam wypowiedź Pani prof. Anny Mlekodaj, cytuję: Góralskie Posiady Doktora Orawca są przykładem rozumnej troski o ciągłość podhalańskiej tradycji. Od 20 lat gromadzą Podhalan, bez względu na miejsce zamieszkania, wokół wspólnej watry, przy której także, starodawnym obyczajem, snuje się gadki i słucha lirycznie nastrojonych gęśli. Wydawnictwa, które są pokłosiem tych spotkań, przynoszą miniantologie poezji i gawędy podhalańskiej (...) Są istotnym znakiem tożsamości góralskiej, góralskiego przeżywania współczesności, żywym świadectwem prawdziwego istnienia świata, który posiady pragną ocalić, wspierać i rozwijać.

            Dzięki posiadom doktora Bronisława Orawca i towarzyszącym im wydawnictwom wzrasta i krzepnie góralszczyzna, o której ks. prof. Tischner mówił, że jest piękna, nie przez to, że jest góralska, ale przez to, że jest ludzka. Poszerza swe horyzonty, obejmując swą refleksją coraz to nowe obszary. Krzepnie utrwalając gwarę, pokazując, że nie jest ona mową przeżytków, mową archaiczną, nieprzystawalną do współczesności. Wciąż, mimo wszystko, pozostaje żywą treścią serc i umysłów wielu Podhalan, którzy jedynie w gwarze znajdują naturalne językowe tworzywo swej ekspresji. Dzięki temu realizuje się inna istotna funkcja – edukacyjna. Z dawna bowiem wiadomo, że verba docent, exempla trachunt. „Góralskie Posiady Doktora Orawca” przywołują liczne przykłady ludzi (z doktorem Bronisławem Orawcem na czele), którzy z powodzeniem realizują się we współczesnym świecie, są znanymi osobistościami świata nauki, sportu lub kultury, a mimo to nie tylko nie zatracili pamięci o swych korzeniach, lecz wręcz przeciwnie – gorliwie ją pielęgnują, czerpiąc z niej siłę i ducha. Takie przykłady z pewnością pociągną wielu młodych Podhalan po obu stronach Atlantyku.

Szanowni Państwo,

            Składam serdeczne gratulacje Zarządowi Głównemu Związku Podhalan z prezesem Maciejem Motorem-Grelokiem na czele za doskonałe zorganizowanie i przeprowadzenie II Światowego Zjazdu Górali Polskich.

            Głęboko wierzę, że najbliższa przyszłość ubogaci Podhalan i Górali z całego świata o nowe, wspaniałe osiągnięcia i sukcesy.

            Jako Honorowy Prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago oraz lekarz naczelny Związku Podhalan w Ameryce życzę Wam Moi Drodzy zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu.

            Do życzeń dołączam podkowę szczęścia – symbol spełnienia wszelkich zamierzeń, pragnień i marzeń. Niech się Wam szczęści Kochane Siostry i Bracia Podhalanie. Podkowa jest mała, ale przynosi duże szczęście.

                                                                                Bronisław Orawiec-Wyśni

 

Wywiad dr. Bronis³awa Orawca-Wyœniego na temat wspomnieñ ze spotkañ z papie¿em Janem Paw³em II.
Poronin, 15 sierpnia 2010 r.

zjazd gorali
Od lewej: red. Marek Malisiewicz – prezes Stowarzyszenia Przyjació³ Filozofii KERYX, dr Bronisław Orawiec-Wyśni, red. Pawe³ Mianowski – zastêpca prezesa Stowarzyszenia. Dom Orawca w Poroninie. 15 sierpnia 2010 r. (Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Bronisława Orawca-Wyśniego.)

 

Wszelkie prawa zastrzezone © drOrawiec.org. Projekt TARCHALA IBS Wspolpraca: zaile.com